Mierennest 3v
Alle voorscholen van Delftse peuterspeelscholen voldoen aan alle wettelijke eisen en worden regelmatig gecontroleerd door de GGD, de brandweer en de onderwijsinspectie. Alle locatie beschikken over een gebruiksvergunning en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De inspectierapporten van de GGD kunt u van elke locatie vinden via de link: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Medewerkers

Op iedere groep werken per dag twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een relevant diploma conform CAO Kinderopvang, eventueel aangevuld met een stagiair of een groepshulp. Alle medewerkers op de voorschool zijn in het bezit van een VVE certificaat, een diploma voor de Nederlandse taal op minimaal 3F niveau, een kinder-EHBO diploma en een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Op elke locatie werkt minimaal 1 persoon met een HBO-diploma en een BHV-diploma. De medewerkers volgen regelmatig cursussen en trainingen om hun kennis te verbreden.

Op alle voorscholen wordt gewerkt volgens een centraal pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft handvatten in het dagelijks werk. Tevens wordt gewerkt volgens de procedure werkwijze VVE.

 

 

Al onze locaties werken als voorschool, wij werken met een voorschoolmethodiek(en), een kindvolgsysteem en hebben samenwerkingsafspraken met basisscholen.

Tutor

De tutor in de voorschool is een functie die op al onze locaties een plek heeft gekregen. De tutor is een professional die vanuit haar affiniteit met en kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en VE peuters extra ondersteunings- en verrijkingsactiviteiten aanbiedt. De Tutor kan adequaat de ontwikkelbehoeften van individuele peuters inschatten en hen individueel of in een kleine groep begeleiden. De Tutor biedt (VE) activiteiten aan die aansluiten bij de interesse en behoeften van het kind en sluit aan bij de naaste zone van de ontwikkeling van de peuter.

Pedagogisch coördinator

De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door een pedagogisch coördinator. De pedagogisch coördinator zorgt voor coaching van de teams en de medewerkers. Zij bezoekt regelmatig de voorscholen en bespreekt de begeleiding van individuele peuters en de groep. Op verzoek van de pedagogisch medewerker kan de pedagogisch coördinator individuele peuters of de groep extra komen observeren. Als pedagogisch medewerkers vragen hebben over het gedrag of de ontwikkeling van een peuter kan de pedagogisch coördinator het kind observeren. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd.

Klachten

Wat moet u doen als u een klacht heeft? In de Wet kinderopvang is vastgelegd hoe kinderopvangorganisaties met klachten moeten omgaan. Heeft u een klacht, dan moet u deze eerst intern voorleggen: bespreek het met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Wanneer u er samen niet uit komt, vindt u in het klachtenreglement de volgende stap. Er is ook een schema gemaakt voor ouders en oudercommissies om gemakkelijk te zien wat u kunt doen als u een klacht heeft over de kinderopvang.

 

Heeft u suggesties, tips of klachten, mailt u dan naar info@delftsepeuterspeelscholen.nl. Deze worden door ons zeer gewaardeerd.